Regulamin


 

REGULAMIN

korzystania z usług serwisu www.wyjazdyrowerowe.pl

 

I. Informacje podstawowe

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://www.wyjazdyrowerowe.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Agent zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

2. Serwis www.wyjazdyrowerowe.pl (dalej: Agent turystyczny lub Agent) działa jako agent turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U.2017.1553 t.j. z późn. zm.), tj. jako przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki oraz na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. Dane do kontaktu z Agentem: adres: ul. Kantorowicka 42, 31-763 Kraków, e-mail: biuro@wyjazdyrowerowe.pl, tel. 792 175 665.

3. Umowy zawierane za pośrednictwem Agenta turystycznego są zawierane między Użytkownikiem a Usługodawcą na rzecz którego działa Agent turystyczny.

4. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) Regulamin - Regulamin korzystania z usług serwisu www.wyjazdyrowerowe.pl;
b) Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.wyjazdyrowerowe.pl. Serwis umożliwia przeglądanie informacji o propozycjach wyjazdów (zaproszeniach do zawarcia umowy) poprzez udostępnienie opisów i informacji związanych z przeglądanymi propozycjami;

c) AdministratorAgent turystyczny lub Agent - Wiktor Nowak FLY ACTIVE z siedzibą w Krakowie, ul. Kantorowicka 42, 31-763 Kraków, tel. 792 175 665, mail: biuro@wyjazdyrowerowe.pl, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 678-308-10-28, oraz REGON 123077964.
d) Usługodawca – organizator turystyki lub inny przedsiębiorca świadczący usługi turystyczne na rzecz którego działa Agent turystyczny, wskazany w propozycji wyjazdów (zaproszeniu do zawarcia umowy) zamieszczonej w Serwisie;
e) Użytkownik lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Serwisu. Klient lub Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
f) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Agentem czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
g) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Agenta na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
h) Formularz kontaktowy – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej dostępny w Serwisie umożliwiający kontakt z Agentem;
i) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Agenta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Agenta cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter-a, zawierającego informacje o Serwisie, w tym o nowościach w Serwisie.

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).

6. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem.

7. Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Agent turystyczny:

a) komputer PC;
b) szerokopasmowe łącze internetowe;
c) przeglądarka internetowa Firefox lub IE;
d) zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
e) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
f) aktywne konto e-mail.

8. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Agent podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

9. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnej usługi następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie). Zawarcie umowy świadczenia płatnej usługi wymaga bezpośredniego kontaktu z Agentem. Agent określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje usług odpłatnych.

10. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

11. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 

II. Rezerwacja

1. Prezentowane na stronie internetowej www.wyjazdyrowerowe.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do składania ofert. 

2. Użytkownik, który jest zainteresowany zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych wskazanych w przedstawionych na stronie serwisu propozycjach, powinien wypełnić i wysłać formularz zainteresowania dostępny przy opisie danej propozycji.

3. Formularz zainteresowania jest przesyłany przez Agenta turystycznego niezwłocznie, nie później niż w okresie 48h (uwzględniając dni robocze), do Usługodawcy.

4. Usługodawca w oparciu o otrzymany formularz rezerwacyjny kontaktuje się z Użytkownikiem w sposób wskazany przez niego w formularzu rezerwacyjnym celem złożenia oferty wynikającej z formularza rezerwacyjnego.

5. Do zawarcia umowy dochodzi wyniku przyjęcia oferty Usługodawcy przez Użytkownika.

 

III. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu.

2. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

1) Administrator zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
2) Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
3) Administrator zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia. Administrator, uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych Użytkowników niezbędnych do Świadczenia usług i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w szczególności:  imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, numeru PESEL, oraz adresu zameldowania.

4. Administrator gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

5. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.

6. Administrator zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

7. W związku z działalnością gospodarczą Administrator korzysta z usług innych podmiotów. Dane osobowe mogą być przekazywane:

1) Usługodawcom;
2) firmie hostingowej,

3) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
4) dostawcy usług internetowych,
5) podmiotom świadczącym obsługę księgową.

8. Administrator oświadcza, że przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu:

a) zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem
b) dalszej rezerwacji i spraw administracyjnych

c) przesyłania Informacji handlowych dla Użytkownika typu „newsletter”

9. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

IV. Mechanizm Cookies

Serwis korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w przeglądarce lub konfiguracji usługi. Więcej informacji Użytkownik znajdzie w zakładce Polityka Prywatności.

 

V. Otrzymywanie Informacji handlowych („newsletter”)

1. Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie „newslettera”, czyli wiadomości przesyłanej na adres poczty elektronicznej zawierającej informacje handlowe. Przesyłanie informacji handlowych przez Administratora jest bezpłatne i trwa przez czas nieoznaczony.

2. Zapisanie się Użytkownika do „newslettera” jest dobrowolne i oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych w postaci e-mail.

3. Zapisanie się do „newslettera” polega na wpisaniu przez Użytkownika adresu e-mail we wskazane pole w oknie „newsletter”  oraz kliknięcie „zapisz się”.

4. Użytkownik w każdym momencie ma prawo do wypisania się z „newslettera” poprzez wejście na podany link:  http://www.wyjazdyrowerowe.pl/newsletter/wypisz/ , wpisaniu swojego adresu e-mail i kliknięcie przycisku "wypisz".

5. Administrator oświadcza, że adres poczty elektronicznej Użytkownika, uzyskany w związku z zapisaniem Użytkownika na otrzymywanie „newslettera”, nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

 

VI. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego w celu kontaktu z Agentem, w tym skierowania zapytania do Agenta lub przekazania informacji Agentowi.

2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Wyślij wiadomość”.

3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.

4. Agent podejmie działania odpowiednie do treści wiadomości od Użytkownika, otrzymanej za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

 

VII. SERWIS INFORMACYJNY

1. Użytkownik ma prawo korzystania z Serwisu informacyjnego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez przeglądanie bazy artykułów (teksty, zdjęcia, galerie zdjęć, filmy, itp.) stanowiących treść Serwisu informacyjnego.

2. Korzystanie z Serwisu informacyjnego może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.

3. Agent wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu informacyjnego przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

 

VIII. REKLAMA

1. Użytkownik może zamieszczać Reklamy poprzez zamówienie składane bezpośrednio u Agenta, zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowej Serwisu.

2. Użytkownik ma prawo korzystania z Reklamy w sposób zgodny z przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. 

3. Szczegółowe informacje, w tym warunki techniczne Reklam, dostępne są w Serwisie pod adresem www.wyjazdyrowerowe.pl/reklama/ oraz u Agenta.   

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa materiałów i informacji przekazanych Agentowi na potrzeby Reklamy,  w tym Użytkownik obowiązany jest zadbać o zgodność materiałów z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. ze zm.) oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

5. W przypadku Reklamy zamówionej przez Konsumenta, jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi (zamieszczenie Reklamy) ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Agent wymaga od Konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie. W takim przypadku, jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu ww. żądania, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (okresu wyświetlania Reklamy), z uwzględnieniem cennika.

6. W przypadku Reklamy zamówionej przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą może nastąpić tylko na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.). Za usługi wyświadczone do dnia odstąpienia Agenta należy się wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (okresu wyświetlania Reklamy), z uwzględnieniem cennika.

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Agent ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z właściwych przepisów prawa.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.

2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Agent nie ponosi odpowiedzialności:

1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

3. Agent nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.wyjazdyrowerowe.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Agenta lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem punktu VIII.5 powyżej. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym:

1) o świadczenie usług, jeżeli Agent wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Agenta  utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Agent nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Agent niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Agent dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest  za niezawartą.

 

XI. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu.

2. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej lub drogą e-mail. W obydwu przypadkach powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej. Przy formie pisemnej powinna być złożona na adres siedziby Administratora.

3. Administrator rozpatruje pisemne reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. Reklamacje dotyczące umów zawartych z Usługodawcami powinny być składane stosownie do postanowień umowy łączącej Użytkownika z Usługodawcą. 

 

XII. Dodatkowe informacje dla Konsumentów

1. Umowa dotycząca usług elektronicznych nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy to czas korzystania z Serwisu przez Konsumenta.

3. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4. Agent nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).

5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


XIII. 
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Agenta, o ile co innego nie wynika z Serwisu.

2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej www.wyjazdyrowerowe.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.wyjazdyrowerowe.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.).

 

XIV. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez www.wyjazdyrowerowe.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według kodeksu postępowania cywilnego.